In de Miljoenennota en de Troonrede van 2020 bleek veel aandacht uit te gaan naar de bouwsector. Onze koning zei in zijn Troonrede: ‘De bouw en woningmarkt krijgen een steun in de rug.’ Dat blijkt dan ook in de Miljoenennota. Zowel de minister van Binnenlandse Zaken als de minister van Infrastructuur halen geplande investeringen naar voren. Ze komen met een stevig maatregelenpakket, aanvullend aan de maatregelen die in mei 2020 al zijn bekendgemaakt, zoals de investering van 2 miljard euro in woningbouw en de maatregelen om door te kunnen bouwen.

Wat is het stevige maatregelenpakket voor de bouw? Dit zijn de belangrijkste punten:

  • 1 miljard voor stikstofproblematiek (tot 2030). Bouwplannen kunnen alleen doorgaan als er oplossingen komen voor het stikstofprobleem. Het kabinet stelt daarom tot 2030 jaarlijks € 100 miljoen beschikbaar voor het wegnemen van belemmeringen door stikstof. Zodat ook de woningbouw door kan gaan. Dit geld is bedoeld voor bronmaatregelen om een drempelwaarde of partiële vrijstelling voor de bouw in te kunnen voeren.
  • Infrawerken worden naar voren gehaald. Rijkswaterstaat is in gesprek met de bouwsector om te bekijken welke werkzaamheden op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. Voor het veiliger maken van rotondes, stoepen en kruisingen komt er 100 miljoen euro extra beschikbaar.
  • Doorbouwgarantie voor nieuwbouwwoningen. Tot 2030 zijn er volgens berekeningen 845.000 nieuwe woningen nodig. Daarom wordt nu gesproken over een doorbouwgarantie voor nieuwbouwwoningen. Deze wordt nu verder uitgewerkt zodat deze klaarligt op het moment dat de economie verslechtert en dit een noodzakelijke maatregel zou zijn.’
  • Geld voor verduurzaming. Er komt 30 miljoen euro extra beschikbaar voor bedrijven en kennisinstellingen die samenwerken aan innovatieve projecten voor een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050. Voor woningeigenaren die hun woning verduurzamen komt er tussen 2021 en 2023 elk jaar 15 miljoen euro extra aan subsidie beschikbaar.
  • Hulp bij emissievrij bouwen. Bouwers kunnen in 2021 subsidie aanvragen om ervaring op te doen met schone machines. Dat doet de overheid zelf ook: Rijkswaterstaat en ProRail besteden in 2020 vijf miljoen euro om werk aan de A16 en de aanleg van een busbaan tussen Hilversum en Huizen uit te voeren met hijskranen, graafmachines en walsen die volledig zonder uitstoot werken.
  • Geld voor watermanagement. Voldoende zoet water is een belangrijke uitdaging, net als wapeningen tegen de stijgende zeespiegelstijging. Bij plannen voor nieuwe en bestaande infrastructuur, natuur, landbouw en energie moet water onderdeel uitmaken van het ontwerp. Voor watermanagement stelt minister Van Nieuwenhuizen 200 miljoen beschikbaar voor cofinanciering.
  • Investering in betaalbare woningbouw. In 2021 wil het kabinet opnieuw investeren in de woningmarkt. Zodat starters en huurders meer kans op een betaalbare woning krijgen. Daarom haalt het kabinet € 100 miljoen aan investeringen naar voren. En investeert het nog € 50 miljoen extra. Dit levert 15.000 tot 25.000 woningen op. Ook wil het kabinet dat er snel een beslissing komt over 14 andere grote woningbouwlocaties.
  • Overdrachtsbelasting eenmalig omlaag. In 2021 gaat eenmalig de overdrachtsbelasting voor starters omlaag, zodat zij meer geld overhouden om aan de woning te besteden. Huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur kunnen in 2021 huurverlaging aanvragen. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel dat woningcorporaties hiertoe verplicht.
  • Ruimte voor bouw: Het kabinet zoekt in 2021 naar grond die geschikt is om woningen op te bouwen (actief grondbeleid). Nu doen projectontwikkelaars of gemeenten dat. Het Rijk wil hiervoor een Rijksontwikkelbedrijf opzetten.