Versie 20012022

 

Wie is NTRR?

NTRR b.v. is een technisch advies- en bouwmanagementbureau dat de dynamische aspecten van vastgoed helpt te managen.

Dit Privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we van u verwerken, waarom we deze gegevens bewaren en wat we hiermee doen. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment van toepassing zijnde privacywetgeving.

We hebben geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te houden. Uw privacy is belangrijk voor NTRR. Door het vertrekken van uw persoonsgegevens aan ons, via website of op andere wijze., begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Ons Privacybeleid is van toepassing op alle gegevensverwerkingen die door of namens NTTR worden gevoerd.

 

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

NTRR is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen zoals beschreven in dit Privacybeleid (NTRR is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG). Als we het over NTRR hebben, dan hebben wij het over de juridische entiteit NTRR b.v. Onderaan dit beleid treft u de contactgegevens van NTRR aan.

 

Van wie verzamelen wij gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van (potentiële) kandidaten, professionals, ZZP-ers, (hierna: professionals) onze medewerkers en contactpersonen bij onze leveranciers, onderaannemers, (potentiële) opdrachtgevers, bezoekers van onze website (middels cookies) en ons kantoor en andere geïnteresseerden.

 

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u zich inschrijft via onze website of wanneer u op een andere wijze contact zoekt met of registreert bij NTRR, bijvoorbeeld door het toezenden van uw cv. We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen als u deze hebt geplaatst op publieke middelen zoals LinkedIn, andere social media of het internet. Daarnaast verwerken wij uw gegevens op het moment dat u een contactpersoon bent van een (potentiële) zakelijke relatie. Verder leggen we het gebruik van onze website vast.

 

Technische informatie en cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website kan worden opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken op onze website 3 soorten cookies. Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Vervolgens voorkeur cookies die uw voorkeur voor bijvoorbeeld taal of regio aanpassen. Als derde de statistische cookies die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren.

Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Wij verzamelen persoonsgegevens:

 • Om te zoeken naar geschikte kandidaten, professionals, zelfstandigen ten behoeve van onze opdrachten of potentiële opdrachten;
 • Om dienstverlening aan opdrachtgevers te kunnen aanbieden;
 • Om met opdrachtgevers overeenkomsten en met medewerkers, professionals en/of zelfstandigen arbeidsovereenkomsten en/of overeenkomsten van opdracht te kunnen sluiten en aan die overeenkomsten uitvoering te geven;
 • Om de daaraan ten grondslag liggende administratie te kunnen voeren en om wettelijk vereiste gegevens uit te kunnen wisselen met derde partijen (i.c. de Belastingdienst en andere overheidsdiensten);
 • Om waar nodig te kunnen voorzien in persoonlijke ontwikkeling al dan niet via aanvullende opleidingen en (bij-)scholing;
 • Ten behoeve van managementinformatie voor kwaliteitsbewaking (waaronder audits en accountantscontrole), besturing, beleidsontwikkeling, bedrijfsveiligheid en verbetering van de bedrijfsprocessen van NTRR;
 • Om geïnteresseerden op de hoogte te brengen c.q. houden van interessante aankondigingen en initiatieven van NTRR zoals bijvoorbeeld de NTRR-cafés en Whitepapers.

In het geval wij uw gegevens voor een geheel ander doel dan hiervoor beschreven zouden willen gebruiken, dan vragen wij daarvoor uiteraard eerst uw nadrukkelijke (schriftelijke) toestemming.

 

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Bij registratie van persoonsgegevens van professionals en medewerkers leggen wij de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

 • NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, beschikbaarheid, cv, opleidingen en vaardigheden, diploma’s, certificaten, werkhistorie, motivatiebrief, mobiliteit, (loon)inschaling, referenties van vorige werkgevers, assessmentrapportage, (sollicitatie)gespreksaantekeningen en voortgangsrapportage van sollicitaties/ bemiddeling.

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een medewerker leggen wij naast bovenstaande gegevens de volgende gegeven vast:

 • Nationaliteit, BSN-nummer, kopie ID bewijs, visa, werkvergunningen, burgerlijke staat, naam partner, noodcontactgegevens, bankrekeningnummer, salaris(stroken), verklaring omtrent gedrag, geheimhoudingsverklaringen, nevenfuncties, uitkeringen, subsidies, premiekortingen, loonbeslagen, leaseauto, verzuimregistratie en overige gegevens die gerelateerd zijn aan een personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht met een professional verwerken wij de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam, KvK-nummer, bankrekeningnummer, vervaldatum ID bewijs en documentnummer, btw-nummer en verklaring omtrent gedrag.

Van onze (potentiële) zakelijke relaties verwerken wij:

 • Naam, contactgegevens zoals e-mailadressen en (mobile)telefoonnummers en functie, gespreksaantekeningen en voortgangsrapportages.

 

Op welke rechtsgronden verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens omdat wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met u, omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, u uw toestemming hebt gegeven óf omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (die in overeenstemming is met de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken).

 

Met welke partijen delen we uw gegevens?

Wij kunnen relevante persoonsgegevens delen met onze (potentiële) opdrachtgevers, onderaannemers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers en overheidsinstanties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of vonnis. Indien hier sprake van is, betreffen dit uiteraard enkel relevante gegevens.

 

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

 

Zeggenschapswijziging

Wanneer NTRR, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een van onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in ons Privacybeleid moeten opvolgen.

 

Internationale overdraging.

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij hanteren naargelang de situatie de volgende bewaartermijnen:

 • Als u zich bij ons inschrijft of als wij u benaderen om u bij ons in te schrijven en u gaat hiermee akkoord, dan bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal 2 jaren na ons laatste contact.
 • Als wij uw persoonsgegevens via externe bronnen (zoals LinkedIn en andere social media) registreren in ons systeem, nemen wij binnen maximaal 30 dagen contact met u op.
 • Als u voor ons werkt of hebt gewerkt bewaren wij uw gegevens maximaal 7 jaren, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om bepaalde gegevens langer te bewaren.
 • Als u een contactpersoon van onze zakelijke relatie bent, bewaren wij uw gegevens zolang u bij onze zakelijke relatie werkt, dan wel zolang er een wettelijke bewaarplicht op rust.

Na afloop van de genoemde bewaartermijn, na intrekking van uw toestemming of naar aanleiding van geslaagd verzoek tot verwijdering van uw gegevens, anonimiseren wij uw persoonsgegevens in ons systeem.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Wanneer u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens wilt intrekken, wijzigen of verwijderen, inzage wenst, of beperkt te laten verwerken (in bij wet bepaalde gevallen) of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens wenst dan kunt u contact opnemen met NTRR door een e-mail te sturen naar info@ntrr.org. In sommige gevallen mogen we uw verzoek weigeren, bijvoorbeeld als u ons vraagt uw gegevens te wissen terwijl we die nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoort u dat van ons.

 

Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de gegevensuitwisseling tussen u en NTRR. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

 

Melding data incident

Indien u het vermoeden heeft dat er sprake is van een (mogelijk) inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, verzoeken wij u contact opnemen met NTRR door een e-mail te sturen naar info@ntrr.org.

 

Naleving en samenwerking met toezichthoudende autoriteiten

We controleren regelmatig of we voldoen aan ons eigen Privacybeleid. Wanneer we formele schriftelijke klachten ontvangen, nemen we contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken.

 

Wijzigingen

Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zorgdragen voor een meer opvallende kennisgeving. Aanpassingen van het Privacybeleid treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina van onze website. We bewaren de eerdere versies van dit Privacybeleid in een digitaal archief.

 

NTRR B.V.

info@ntrr.org